Předcházející
Následující

Zákonné oznámení

Přesnost informací

Bylo učiněno veškeré úsilí pro poskytnutí přesných a včasných informací. Nicméně mohou nastat chyby a informace podléhají změně bez oznámení.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace a grafika zveřejněná na těchto webových stránkách (dále jen „informace") netvoří žádný smluvní nebo jiný závazný závazek společnosti Thermal Dynamics Automation nebo jakéhokoli člena skupiny společností, jichž je součástí, ani nebudou dané informace vykládány jako nabídka nebo jiná výzva k nákupu nebo prodeji zboží nebo služeb. Jakýkoli smluvní nebo jiný závazný závazek následně uzavřený se standardními podmínkami prodeje společnosti Thermal Dynamics Automation nebo takovými jinými podmínkami, jaké jsou písemně dohodnuty společností Thermal Dynamics Automation,  bude řídit jakékoli Informace obsažené na těchto webových stránkách.

Informace by mohly zahrnovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Thermal Dynamics Automation vyvinula přiměřené úsilí, aby zajistila přesnost Informací v době jejich zahrnutí. Nicméně jako jakýkoli tištěný materiál mohou být Informace zastaralé v době přístupu návštěvníka. Společnost Thermal Dynamics Automation neodpovídá za žádnou chybu nebo opomenutí nebo neaktualizování daných Informací a veškerá rozhodnutí založená na Informacích jsou výhradní zodpovědností návštěvníka. Společnost Thermal Dynamics Automation si vyhrazuje právo kdykoli na těchto webových stránkách učinit změny bez oznámení.

Žádná záruka nebo výrok, výslovný nebo implikovaný, není dán ohledně daných informací a společnost Thermal Dynamics Automation konkrétně odmítá jakékoli implikované záruky nebo podmínky ohledně názvu, popisu, uspokojivé jakosti, vhodnosti pro daný účel nebo neporušení práv duševního vlastnictví třetích osob. V případě jurisdikcí, které omezují rozsah omezovacích klauzulí, bude toto omezení aplikováno v nejplnějším rozsahu povoleném místním právem. Společnost Thermal Dynamics Automation a jakýkoli člen skupiny společností, jíž tvoří součást, nepřijímá žádnou odpovědnost, přímo nebo nepřímo, za následné ztráty vzniklé z jakéhokoli použití těchto webových stránek, včetně, ale bez omezení na, jakékoli ztráty zisků, přerušení obchodování, ztráty programů nebo jiných dat na systémech manipulace s Informacemi nebo jinak.

Přestože vynaložíme naše nejlepší úsilí pro splnění všech objednávek, nemůže společnost Thermal Dynamics Automation zaručit dostupnost jakéhokoli konkrétního výrobku zobrazeného na těchto webových stránkách. Společnost Thermal Dynamics Automation si vyhrazuje právo kdykoli přerušit prodej jakéhokoli výrobku uvedeného na těchto webových stránkách bez oznámení.
Ceny nabízených výrobků na webových stránkách Thermal Dynamics Automation se mohou lišit od ostatních nabízených cen v důsledku lišících se podmínek na různých trzích.

Přestože je naším cílem, aby byly naše stránky 100% bez chyb, nemůžeme zaručit, že je jakákoli část jejich obsahu přesná či úplná, a to včetně informací o cenách a parametrech výrobků. Zjistíme-li chybu, opravíme ji v našich systémech a tato změna se pak bude vztahovat i na vaši objednávku. Společnost Thermal Dynamics si vyhrazuje právo na zrušení jakýchkoli uvedených nabídek a právo na opravu jakýchkoli chyb, nepřesností či neúplností (včetně případů, kdy již byla objednávka přijata a potvrzena).

Některé odkazy na našich webových stránkách mohou vést na jiné webové stránky, nad kterými společnost Thermal Dynamics nemá žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu společnost Thermal Dynamics Automation nenese žádnou odpovědnost, přímo či nepřímo, za informace na takových stránkách obsažené.

Jakékoli komentáře či materiály zaslané společnosti Thermal Dynamics Automation prostřednictvím této webové stránky, včetně odpovědí na otázky či doporučení, se považují za nedůvěrné. Firma Thermal Dynamics Automation nenese žádnou povinnost s ohledem na takové komentáře či materiály a má právo je množit, používat či distribuovat bez omezení. Společnost Thermal Dynamics má dále právo na použití jakýchkoli nápadů, konceptů, znalostí či technik obsažených v takových komentářích či materiálech.

Viz také Prohlášení o ochraně údajů ESAB Privacy Policy.

x
x

x

Loading..