Previous
Next

informacje prawne

Ścisłość informacji

Dołożyliśmy wszelkich starań, by podawane informacje były ścisłe i aktualne. Jednak mogą one zawierać nieścisłości i mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

Nota prawna

Informacje i grafiki publikowane w niniejszej witrynie internetowej (dalej zwane „Informacjami") nie stanowią umownego lub w inny sposób wiążącego zobowiązania ze strony firmy Thermal Dynamics Automation ani żadnej innej spółki należącej do tej samej grupy. Nie należy ponadto rozumieć takich informacji, jako oferty handlowej lub jako zaproszenia do zakupu lub sprzedaży towarów bądź usług. Charakter nadrzędny wobec wszelkich Informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej mają wszelkie umowne lub w inny sposób wiążące zobowiązania zawarte z firmą Thermal Dynamics Automation przy zastosowaniu standardowych warunków sprzedaży lub innych warunków, na które firma Thermal Dynamics Automation wyraziła zgodę na piśmie.

Informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Firma Thermal Dynamics Automation dołożyła wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić ścisłość podanych informacji w chwili ich zamieszczania. Jednak tak samo, jak w przypadku wszelkich materiałów drukowanych, informacje te mogą być nieaktualne w momencie, w którym osoba odwiedzająca uzyskuje do nich dostęp. Thermal Dynamics Automation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub brak aktualizacji tych informacji, a osoba odwiedzająca korzysta z nich i podejmuje na ich podstawie decyzje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Thermal Dynamics Automation zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tej witrynie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.


W odniesieniu do informacji firma Thermal Dynamics Automation nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, w sposób jawny ani dorozumiany; w szczególności zaś wyklucza wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące tytułu, opisu, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim. W przypadku jurysdykcji ograniczających możliwość stosowania klauzul ograniczających odpowiedzialność, niniejsze ograniczenie należy stosować w najpełniejszym zakresie dopuszczonym przez lokalne prawo. Thermal Dynamics Automation ani żadna inna spółka należąca do tej samej grupy nie ponosi bezpośrednio ani pośrednio żadnej odpowiedzialności za szkody wynikowe spowodowane wykorzystaniem niniejszej witryny internetowej, w tym między innymi za jakąkolwiek utratę zysków, zakłócenia działalności biznesowej, utratę programów lub innych danych w systemach przetwarzających Informacje lub szkody innego rodzaju.

Mimo dokładania wszelkich starań w celu realizacji wszystkich zamówień, firma Thermal Dynamics Automation nie może zagwarantować dostępności jakiegokolwiek konkretnego produktu wymienionego w witrynie internetowej. Thermal Dynamics Automation zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu wymienionego w tej witrynie i może to zrobić w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ceny produktów zamieszczane w witrynach firmy Thermal Dynamics Automation mogą różnić się od cen podawanych do wiadomości w inny sposób, ze względu na zmienne warunki panujące na rynkach w różnych regionach.

Choć stawiamy sobie za cel posiadanie witryn internetowych pozbawionych jakichkolwiek błędów, nie gwarantujemy ścisłości ani kompletności jakichkolwiek treści, w tym informacji o cenie i specyfikacji produktu. W przypadku wykrycia błędu w cenie, zostanie on poprawiony w naszych systemach, a w zamówieniu zostanie uwzględniona cena poprawiona. Firma Thermal Dynamics Automation zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnej przedstawionej oferty oraz do poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć (w tym po przyjęciu i zaakceptowaniu złożonego zamówienia).

Niektóre łącza w tej witrynie internetowej mogą odsyłać do innych witryn, których Thermal Dynamics Automation w żaden sposób nie kontroluje. Co za tym idzie, firma Thermal Dynamics Automation nie ponosi bezpośrednio ani pośrednio żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w takich witrynach.

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane firmie Thermal Dynamics Automation za pośrednictwem niniejszej witryny, w tym odpowiedzi na pytania i sugestie, należy uznać za niepoufne. Thermal Dynamics Automation nie składa żadnych zobowiązań odnośnie do komentarzy i materiałów i może je dowolnie i bez żadnych ograniczeń reprodukować, wykorzystywać i rozpowszechniać. Ponadto firma Thermal Dynamics Automation może w dowolny sposób wykorzystywać pomysły, koncepcje, specjalistyczną wiedzę (know how) lub techniki wspomniane w takich komentarzach lub materiałach.

Patrz również Polityka prywatności firmy ESAB.

x
x

x

Loading..